معرفی رک های شبکه اچ پی آسیا HPAsia - رک های دیواری HpAsia :

 1- رک 4 یونیت به عمق 45 سانتی متر

 2- رک 6 یونیت به عمق 45 سانتی متر

 3- رک 6 یونیت HpAsia به عمق 60 سانتی متر

 4- رک 9 یونیت HpAsia به عمق 45 سانتی متر

 5- رک 9 یونیت HpAsia به عمق 60 سانتی متر

 6- رک 12 یونیت HpAsia به عمق 60 سانتی متر

 

 ALMA Co. Design@almanet.ir - Iran HpAsia Distributor