معرفی رک های شبکه اچ پی آسیا HPAsia - رک های ایستاده HpAsia :

 کلیه رک های ایستاده HpAsia در سه عمق 60، 80 و 100 سانتی متر تولید می شود -

 1- رک 17 یونیت ایستاده HpAsia دارای چرخ، یک عدد فن، پنل بازشو قفل دار، یک یسته پیچ و مهره رک

 2- رک 22 یونیت ایستاده HpAsia دارای چرخ، یک عدد فن، پنل بازشو قفل دار، یک یسته پیچ و مهره رک

 3- رک 27 یونیت ایستاده HpAsia دارای چرخ، یک عدد فن، پنل بازشو قفل دار، یک یسته پیچ و مهره رک

 4- رک 32 یونیت ایستاده HpAsia دارای چرخ، یک عدد فن، پنل بازشو قفل دار، یک یسته پیچ و مهره رک

 5- رک 37 یونیت ایستاده HpAsia دارای چرخ، یک عدد فن، پنل بازشو قفل دار، یک یسته پیچ و مهره رک

 6- رک 42 یونیت ایستاده HpAsia دارای چرخ، یک عدد فن، پنل بازشو قفل دار، یک یسته پیچ و مهره رک

 

 ALMA Co. Design@almanet.ir - Iran HpAsia Distributor