دانلود کاتالوگ

دانلود کاتالوگ

دانلود کاتالوگ

 معرفی ترانکینگ های لگراند فرانسه: ترانکینگ های شبکه لگراند به چهار سایز اصلی به صورت زیر تقسیم می شود:

 1- ترانکینگ 50*80 میلیمتر

 2- ترانکینگ 50*105 میلیمتر

 3- ترانکینگ 50*150 میلیمتر

 4- ترانکینک 50*195 میلیمتر

 

دانلود کاتالوگ

 

 ALMA Co. Design@almanet.ir - Iran Legrand Distributor