دانلود کاتالوگ

دانلود کاتالوگ

دانلود کاتالوگ

 

 پارت نامبرهای پچ پنل های لگراند به شرح زیر می باشد:

 1- پچ پنل Cat5eUTP لگراند با پارت نامبر 33551

 2- پچ پنل Cat6UTP لگراند با پارت نامبر 33561

 3- پچ پنل Cat6STP لگراند با پارت نامبر 33563

 4- پچ پنل Cat6ASTP لگراند با پارت نامبر 33573

 

 ALMA Co. Design@almanet.ir - Iran Legrand Distributor