دانلود کاتالوگ

دانلود کاتالوگ

دانلود کاتالوگ

دانلود کاتالوگ

 

 مکانیزم های شبکه LCS2 لگراند دارای کیفیت نصب بسیار بالایی می باشد. از جمله مکانیزم های اصلی می توان به موارد زیر اشاره داشت:

 - مکانیزم شبکه Cat5eUTP باریک لگراند با پارت نامبر 76551

 - مکانیزم شبکه Cat6UTP باریک لگراند با پارت نامبر 76561

 - مکانیزم شبکه Cat6UTP پهن لگراند با پارت نامبر 76563

 - مکانیزم شبکه Cat6STP باریک لگراند با پارت نامبر 76563

 - مکانیزم شبکه Cat6STP پهن لگراند با پارت نامبر 76566

 - مکانیزم شبکه Cat6ASTP باریک لگراند با پارت نامبر 76573

 

 

 ALMA Co. Design@almanet.ir - Iran Legrand Distributor