دانلود کاتالوگ کابل SM هلوکیبل از نوع Armored

دانلود کاتالوگ کابل SM لوکیبل از نوع in/out

دانلود کاتالوگ کابل OM4 هلوکیبل از نوع in/out

دانلود کاتالوگ کابل OM3 هلوکیبل از نوع in/our

 انواع فیبرنوری هلوکیبل آلمان:

 1- کابل OM2 هلوکیبل از نوع in/out

 2- کابل OM2 هلوکیبل از نوع Armored

 3- کابل OM3 هلوکیبل از نوع in/our 

 4- کابل OM4 هلوکیبل از نوع in/out

 5- کابل SM لوکیبل از نوع in/out

 6- کابل SM هلوکیبل از نوع Armored

 

دانلود کاتالوگ کابل OM2 هلوکیبل از نوع Armored

دانلود کاتالوگ کابل OM2 هلوکیبل از نوع in/out

 

Helukabel - Iran Distributor